Donderdag 19 maart jl. presenteerde de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder haar nieuwe Groenbeheerplan. De Maatschap wil voor de toekomst investeren in een duurzaam behoud van de kwaliteiten van het groen, en dit blijvend integreren in de bedrijfsvoering. Daarvoor is dit Groenbeheerplan opgesteld voor de periode van 10 jaar.

Ons bedrijf beslaat een oppervlakte van ruim 1.800 hectare, waarvan we er ruim 1.300 bewerken. De overige oppervlakte bestaat uit weilanden, wegen, water en natuurgebieden zoals de Schenge. Natuurlijk ligt onze focus op een duurzaam rendement van het landbouwareaal. Daarnaast zijn we ons echter bewust van onze maatschappelijke en landschappelijke functies.

Landschapselementen
Ons bedrijf omvat dijken, bossen, natuur, natuurvriendelijke oevers, wandelpaden, singels, knotbomen, poelen en solitaire bomen. Deze landschapselementen bepalen het karakter en de kwaliteit van de polders. In het Groenbeheerplan wordt een afbakening gegeven van de doelstellingen met een doelmatige beheerstrategie. De afbakening van de liggingen van de groenelementen zijn mede tot stand gekomen door het beleid van zowel de gemeente Goes als de Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen.

Inrichtingsmaatregelen
Het Groenbeheerplan is opgesteld voor een periode van 10 jaar. Met het beheerplan is ook een werkplan opgesteld dat op detailniveau ingaat op het beheer. Om de streefbeelden te bereiken zijn eenmalige inrichtingsmaatregelen noodzakelijk.

Motor van het buitengebied
De landschapstypen die voorkomen binnen de gemeente Goes, vormen de basis voor het ruimtelijk wensbeeld in de toekomst. Dit wensbeeld moet worden behaald of behouden door structuren te versterken en deze beleefbaar te maken. De agrarische functie is een belangrijke motor van het buitengebied, zowel vanuit economisch als landschappelijk perspectief. Hiermee vormt deze sector een belangrijk onderdeel van de kracht van het Goese landschap en de instandhouding daarvan.

Aandachtspunten
In het beheer van de groenelementen wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • Er wordt gestreefd naar een hoge mate van afwisseling, structuur en biodiversiteit, maar vooral ook duurzaamheid;
  • Bos dient een hoge belevingswaarde en visuele aantrekkelijkheid te bezitten;
  • Aan functionaliteit en beheersbaarheid wordt de meeste waarden toegekend;
  • Het financieel economisch rendement van het beheer staat niet op de eerste plaats, maar er wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk financieel verantwoord beheer;
  • Elementen die voor flora en fauna belangrijk zijn, behouden en worden waar mogelijk versterkt;
  • Door versterking van de zoom- en mantelvegetatie, wordt de overgang van landbouw naar een gesloten structuur meer geleidelijk gemaakt;
  • Cultuurhistorische elementen dienen zoveel mogelijk te worden behouden en waar mogelijk te worden versterkt.

Op de pagina’s onder MVO in het hoofdmenu, leest u alle nieuwe informatie over het landschap, de natuur en recreatie in de Wilhelminapolder.