Landschap

De Wilhelminapolder bestaat uitGroenbeheerplan ruim 1.800 hectare waarvan ruim 1.300 hectare landbouwgrond. Uiteraard is deze 1.300 hectare ons bestaansrecht. Daarnaast zijn wij ons echter bewust dat we een maatschappelijke en landschappelijke functie vervullen. De elementen die behoren bij deze nevenfuncties bestaan o.a. uit dijken, bossen, natuur, natuurvriendelijke oevers, wandelpaden en landschapselementen als singels, knotbomen, poelen en solitaire bomen. Deze landschapselementen bepalen het karakter en de kwaliteit van de polders.

De Wilhelminapolder investeert in een duurzaam behoud van de kwaliteiten van het groen. We willen deze blijvend integreren in de bedrijfsvoering. Daarvoor hebben we in 2015 een nieuw Groenbeheerplan opgesteld. In dit Groenbeheerplan wordt een afbakening gegeven van de doelstellingen met een doelmatige beheerstrategie. De afbakening van de liggingen van de groenelementen zijn mede tot stand gekomen door het beleid van zowel de gemeente Goes als de Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen.

Landschap en natuurgroenbeheer1

In het landschap van de Wilhelminapolder hebben vrijwel alle elementen een forse maat. Het grootschalig, maar toch afwisselende landschap wordt voor een groot deel bepaald door het agrarische grondgebruik. Eindeloze akkers geven het gebied zijn karakter. Naast het grootse is de strakke belijning van het landschap een sterk karakter die het beeld van de polder vormen. Binnen het patroon van de strakke belijningen zijn watergangen, rietkragen en bosjes de enige elementen met een grilligere vormgeving.

De oneindig lijkende landerijen worden afgewisseld met het kreek restant van het Schenge aan de zuidkant en de bebossingen te noorden van Wilhelminadorp. Langs het kanaal en op de dijken zijn stoere populierenbeplantingen aanwezig.

De kleinschalige kwaliteiten van het landschap worden gevormd door de aanwezig woonenclaves, hofsteden en de bebouwingen. Deze zijn allen voorzien van beplantingen die voornamelijk bestaan uit een mengingen van hoog opgaande bomen met een duidelijke struiklaag. Deze beplantingen karakteriseren de erven en daarbij het landschap.

groenbeheer2