Groenbeheerplan

Om een goede invulling te kunnen geven aan de landschappelijke functies van de groenelementen en deze te integreren binnen het landbouwbedrijf is een afbakening van de doelstellingen , functies, de locaties en een doelmatige beheerstrategie nodig. Daarom hebben we een Groenbeheerplan opgesteld. Hieronder volgt een samenvatting van de elementen in dit plan. Onder natuur kunt u verder lezen over de verschillende natuurelementen.

Landschap

De gronden van de Maatschap vervullen door de omvang een grote maatschappelijke functie. De maatschap wil investeren in het landschap. Zij wil hiervoor bestaande structuren behouden en waar mogelijk uitbreiden. Daarnaast zet zij in op het gebruik van inheemse boom- en struiksoorten die het Zeeuwse landschap karakteriseren.

Natuur

De natuurcomponent van het landschap is een belangrijke kwaliteit. Deze vloeit voort uit de robuustheid van de akkers in combinatie van ruigtes, water, bosschages, struwelen en verbindende lijnen als dijken en bermen. De Maatschap zet zich in voor het behoud van deze synergie en zal deze versterken door zowel interne als externe verbindingen te creëren tussen de componenten.
De verbindingen worden gecreëerd door bestaande structuren als binnendijken meer natuurlijk in te richten en te beheren.

Recreatie

Beleving van het landschap en daarbij de natuurwaarden is een maatschappelijke rol die op de gronden van Maatschap rust. Zij heeft voor deze beleving overeenkomsten met maatschappelijke organisaties die de recreatie van het landschap stimuleren. Het gaat hierbij voornamelijk om wandelpaden die het landschap doorkruisen en toegankelijk maken. In de toekomst zal de Maatschap blijven meewerken aan de toegankelijkheid van het landschap. Hiervoor zal de Maatschap samenwerken met Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Water

Water is een belangrijke component voor de economische drager van de Maatschap, de landbouw. Hiervoor is een gereguleerd peil belangrijk in het watersysteem. Daarnaast ziet de Maatschap het maatschappelijk belang van het watersysteem voor de overige functies. De Maatschap zet zich daarvoor in om te werken aan een robuuster watersysteem. Hiervoor zal zij op die plaatsen waar dit mogelijk is open water creëren in de vorm van poelen en natuurvriendelijke oevers, zowel kruidenrijk als overjarig riet, in stand houden.

Algemeen

• In het beheer van de groenelementen wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:
• Er wordt gestreefd naar een hoge mate van afwisseling, structuur en biodiversiteit, maar vooral ook duurzaamheid;
• Bos dient een hoge belevingswaarde en visuele aantrekkelijkheid te bezitten;
• Aan functionaliteit en beheersbaarheid wordt de meeste waarden toegekend;
• Het financieel economisch rendement van het beheer staat niet op de eerste plaats, maar er wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk financieel verantwoord beheer;
• Elementen die voor flora en fauna belangrijk zijn, behouden en worden waar mogelijk versterkt;
• Door versterking van de zoom- en mantelvegetatie, wordt de overgang van landbouw naar een gesloten structuur meer geleidelijk gemaakt, voorkomen van schaduw op de landbouwpercelen;
• Natuurvriendelijke oevers moeten bereikbaar zijn voor het onderhoud van drainage systemen in het landbouwareaal;
• Cultuurhistorische elementen dienen zoveel mogelijk te worden behouden en waar mogelijk te worden versterkt;
• Het beheer moet op een planmatige wijze worden uitgevoerd zodat ad-hoc situaties worden voorkomen.